Kallelse höstmöte


Kallelse höstmöte
Måndag 9 november kl. 18:00 i Sydsegels lokaler i fiskehamnen.
Våren och sommaren i år har inte varit som vi har varit vana vid, i princip har vi nödgats
till att ha alla våra sedvanliga aktiviteter på paus alternativt starkt reducerade på grund av
pandemin. Vi har nu ambitionen att försöka genomföra ett strikt Corona-anpassat
Höstmöte. Det innebär att vi max kan vara 50 personer på mötet och att vi alla bär
munskydd. Vi tror att det är viktigt att försöka träffas, även om det är under mycket
restriktiva former. Mötet kommer att hållas i SydSegels lokaler i fiskehamnen där vi i
deltagarantalet kan hålla ”Corona avstånd”. Observera att vi inte kan erbjuda stolar till alla
så ta gärna med egen fällstol eller liknande.
Ser vi att anmälningarna kommer att överstiga 50 personer så genomför vi mötet via
e-post i likhet med vårmötet.
Anmälan: Senast 2020-10-26 till info@limhamnssegelsallskap.se
Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 5. Frågor som väckts av styrelsen
  a. Stadgeändringar (språklig uppdatering) – från årsmötet 2020-02-27
  b. Stadgeändring angående LSS representanter i Hamnbolagets styrelse
 6. Inkomna motioner och skrivelser
 7. Hamnen
 8. Övrigt
 9. Avslutning
  Lista på inkomna motioner anslås i klubbhuset.
  Välkommen!