Lördag 29 september kl. 14:00 Klubbhuset


Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fast ställande av dagordningen
4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Frågor som väckts av styrelsen
6. Inkomna motioner och skrivelser
7. Övrigt
8. Avslutning
Lista på inkomna motioner anslås i klubbhuset och
på LSS hemsida www.limhamnssegelsallskap.se
Välkommen!
Styrelsen